Regulamin blogów Szafa.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "BLOGI NA SZAFA.PL"I. Postanowienia ogólne
1. Usługa "Blogi na szafa.pl" (zwana dalej Usługą) świadczona jest przez wydawcę serwisu szafa.pl, Szafa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339644 , NIP: 813-360-34-11, REGON: 180486840, zwaną dalej Serwisem;
2. Świadczenie Usługi "Blogi na szafa.pl" odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi "Blogi na szafa.pl". Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Definicje:
• Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny na stronie szafa.pl/regulamin_blogow.html
• Usługa – usługa "Blogi na szafa.pl" świadczona przez spółkę na stronach blogi.szafa.pl;
• Blog – Konto dostępne po zarejestrowaniu Konta Użytkownika na Serwisie szafa.pl;
• Serwis – www.szafa.pl
• Użytkownik – osoba posiadająca aktywne Konto na serwisie szafa.pl;
• Konto – indywidualne Konto Użytkownika Serwisu, dostępne po procesie rejestracji;
• Bloger/Blogerka – osoba posiadająca aktywnego bloga na serwisie szafa.pl;
 6. Użytkownik korzystający z Usługi nie jest zwolniony z przestrzegania Regulaminu Serwisu Szafa.pl dostępnego na szafa.pl/regulamin.html

II. Usługa
1. Warunkiem korzystania z usługi jest założenie Bloga na Koncie Użytkownika.
2. Założenie konta na Serwisie i późniejsze założenie Bloga jest całkowicie dobrowolne i wolne od dodatkowych opłat. W ramach jednego Konta, można założyć jeden Blog.
3. Użytkownik mający aktywnego Bloga ma możliwość umieszczenia na stronie Bloga własnego baneru czy reklamy.
4. Użytkownik Bloga zgadza się na umieszczanie reklam przez spółkę na stronie Bloga i zezwala na komercyjne wykorzystanie Bloga. Wszystkie te działania będą podejmowane bez ingerencji w treść czy formę prowadzonego przez Użytkownika Bloga.
5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych w treści i działaniu materiałów.
6. Aktywnym Użytkownikom Serwisu zabrania się umieszczania w treści prowadzonych Blogów jakichkolwiek danych innych Użytkowników Serwisu w szczególności danych adresowych i osobowych. Zabrania się również publikowania treści wiadomości prywatnych oraz oczerniania Użytkowników i osób trzecich.
7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
• nie zakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
• działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
• nieumieszczania w opisach Bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania Blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
• niezakładania Blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga lub adresu www,
• niepublikowania materiałów komentujących pracy moderatorów Serwisu, spółki, administratorów czy funkcjonowania samego Serwisu.
8. Wpisy na blogu:
• zawierające reklamę swojej szafy/ bloga na innym serwisie,
• będące ofertą kupna/sprzedaży/wymiany lub ogłoszeniem o poszukiwanej rzeczy,
• nie zawierające treści merytorycznej i nadające się na forum (Hot or Not, zamówienia grupowe/prośby o kliknięcia, pytania odnośnie danego produktu/usługi/pomocy).
 • o charakterze komercyjnym i/lub zawierające linki przekierowujące
będą usuwane z blogów na szafa.pl.
9. Łamanie zasad wyżej wspomnianych może zakończyć się usunięciem Bloga z Serwisu, a nawet blokadą Konta Użytkownika.
10. Usunięcie Bloga jest możliwe na wyraźne życzenie jego właściciela lub w przypadku jednoczesnego usunięcia Konta Użytkownika samodzielnie lub przez administrację.

III. Prawa i odpowiedzialność Serwisu
1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania Bloga.
2. Spółka nie bierze odpowiedzialności za wejścia na Konto osób trzecich przez udostępnianie danych do logowania.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do:
• okresowego wyłączania usługi blogi.szafa.pl bez podania przyczyny;
• całkowitego zaprzestania prowadzenia usługi blogi.szafa.pl;
4. Wiarygodność treści Blogów w Serwisie oraz same Blogi nie są kontrolowane przez spółkę. Szafa.pl sp. z o.o. zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji Blogów przez Użytkowników.
5. Spółka zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści i wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich Blogach lub ich części poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Szafa.pl sp. z o.o. oraz publikację we wszelkich materiałach promujących usługę (m.in. w radio, TV, internecie, prasie, na plakatach).

IV. Polityka prywatności:
1. Polityka prywatności strony i Usługi blogi.szafa.pl jest taka sama jak polityka Serwisu. Informacje dotyczące polityki prywatności, a zawarte w Regulaminie Serwisu dostępnego na szafa.pl/regulamin.html są wiążące i aktualne.

V. Postanowienia końcowe:
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 21 czerwca 2012 r.
2. Spółki zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu o czym Użytkownicy zostaną poinformowani. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Szafa.pl Sp. z o.o. a Użytkownikiem.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają punkty Regulaminu znajdującego się pod adresem szafa.pl/regulamin.html.
6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. 

 

#name

#msg

ukryj przedmiot   zamknij